Vragen & antwoorden

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Ja , dat kan. Meditura ziet de Chinese Geneeswijze als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Binnen het onderwijsprogramma van Meditura is de Chinese Geneeswijze het uitgangspunt, maar behoudt men het respect voor de reguliere geneeskunde.

De aan Meditura verbonden docenten zijn medisch gekwalificeerd en zijn ervaren artsen en TCM-docenten. Zij beschikken over specialistische kennis in hun vakgebied. Zij hebben een didactische aantekening of voldoende ervaring met het lesgeven aan volwassenen.

Als docent kunt u lesgeven in de basisopleidingen. U maakt dan deel uit van een docententeam. Als freelancedocent kunt u ook een eigen bestaande les inbrengen, die als nascholingsactiviteit wordt aangeboden. Soms wordt een nieuw programma samengesteld.

Heeft u interesse om als docent met Meditura aan de slag te gaan of wilt u de mogelijkheden bespreken, kunt u met Meditura contact opnemen via secretariaat@meditura.nl.

Meditura doet haar best om een goede cursus voor u te verzorgen van hoge kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat iets fout gaat.Heeft u een klacht bijvoorbeeld over de cursus, een docent of over de algemene gang van zaken wat het onderwijs betreft, dan kunt u die uitsluitend schriftelijk richten aan de directie via Postbus 828, 6800 AV te Arnhem. Let op: bent u het niet eens met een examenuitslag, dan dient u hiervoor uw gemotiveerde bezwaarschrift aan de studiecommissie te richten, geadresseerd via het secretariaat van Meditura. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Opleidingen

Het totale aantal uren contactonderwijs dat wordt geboden is 720, verspreid over 3 jaar. Dit komt erop neer dat er per jaar ongeveer 240 uur contactonderwijs genoten wordt. Er wordt uitgegaan van 600 uur zelfstudie per jaar.

Bij Meditura hanteren we de volgende normen:
– 1 uur cursus = 2 uur studielast (inclusief voorbereiding)
– Bestuderen van 5 pagina’s literatuur = 1 uur studielast

Het gemiddeld aantal studiebelastinguren per jaar beloopt 1080 uur (bijna 40 ECTS). Belangrijk is te realiseren dat aangegeven studiebelastinguren in geen geval bedoeld zijn als voorschrift voor het aantal te besteden uren aan de studie. Er zal zelden een student te vinden zijn die deze uren “precies” maakt. De ene student heeft er meer tijd voor nodig, een ander student besteedt er minder aan.

Loopt men studievertraging tijdens een voltijd jaarinschrijving op door bepaalde omstandigheden, dan is er een aantal mogelijkheden:

– Als men door ziekte, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden niet in staat is te studeren, is het mogelijk zich tijdelijk uit te schrijven.
– Er kan maximaal een jaar vertraging plaatsvinden; daarna dient de studie vervolgd te worden. Wordt de studie niet vervolgd, dan zijn alle rechten van de student verloren.
– Men kan na verbruik van de studieduur verder studeren indien de studievertraging is veroorzaakt door bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden kunnen zijn: ziekte, handicap, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden. Voor studenten met een handicap bestaat de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van de inschrijfduur van ten hoogste 1 jaar.

Wie in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen voor bepaalde studieonderdelen, kan het best contact opnemen met de studiecommissie. Deze inventariseert de situatie. Voor eventuele vrijstellingen van een heel jaar dient men ook contact op te nemen met de studiecommissie. Vrijstellingen geschieden altijd schriftelijk. Mondeling toegezegde vrijstellingen zijn niet geldig.

Aan het eind van ieder studiejaar worden de verworven kennis en kunde getoetst door het afleggen van een examen. Het examen bestaat in het eerste en tweede jaar uit twee delen: een theoretisch en een praktisch deel. De theorie wordt schriftelijk en de praktijk wordt mondeling getoetst. Voor beide examenonderdelen dient gemiddeld een voldoende te zijn gehaald. Per studiejaar is één herexamen voor beide examens mogelijk. Een voldoende toets is noodzakelijk om tot het volgende studiejaar te worden toegelaten.

Eindexamen
Aan het einde van de opleiding dient de student voldaan te hebben aan zijn stagetijd. Pas dan kan het examen van het laatste studiejaar plaatsvinden. Dit is tevens het afsluitende examen voor de gehele opleiding.

Het examen wordt afgenomen over de totale lesstof en duurt 2 uur. Het bestaat uitsluitend uit een praktisch deel, waarin de theorie volledig geïntegreerd is. De student wordt beoordeeld op kennis en kunde. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde:

Het afnemen van de anamnese, de toepassing van de (differentiaal-)diagnostiek, het vaststellen van het behandeldoel, de opzet van het behandelplan, puntkeuze en puntenergetica, puntlocalisatie, naaldtechniek, inzicht en efficiëntie, verantwoordelijkheid, het onderkennen van contra-indicaties, patiëntbenadering en algemene attitude. Deze criteria staan mede onder invloed van de totale indruk die stagebegeleiders gedurende de gehele stage van de student hebben gekregen.

Financiële administratie

Als u zich heeft opgegeven voor een scholingsactiviteit, ontvangt u een factuur van Meditura. U kunt het bedrag voldoen aan Meditura BV te Arnhem, IBAN: NL71 INGB 0007 6492 29, onder vermelding van het factuurnummer, de naam van de cursist en de betreffende opleiding of nascholing. Het cursusgeld dient minimaal 30 dagen voor aanvang van de scholing voldaan te zijn omdat de scholing anders wellicht ten onrechte bij onvoldoende inschrijving geannuleerd wordt. Zie verder de Algemene Voorwaarden van Meditura B.V., gedeponeerd onder nummer 09151471 bij de Kamer van Koophandel.

Betaling in termijnen is mogelijk. Men dient dit schriftelijk aan te vragen bij het secretariaat. Er is keuze uit verschillende betalingstermijnen:

Eenmalige betaling:
30 dagen voor aanvang van de opleiding

Betaling in 2 termijnen:
30 dagen voor aanvang van de opleiding 50%
3 maanden na aanvang van de opleiding 50%

Betaling in 3 termijnen:
30 dagen voor aanvang van de opleiding 40%
3 maanden na aanvang van de opleiding 30%
6 maanden na aanvang van de opleiding 30%

Betaalt u ineens of in 2 termijnen, dan komen er geen extra kosten bij. Betaalt u in 3 termijnen, dan betaalt u 2,5% van de totale cursusprijs aan administratiekosten.

Meditura B.V. hanteert een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen. Binnen deze bedenktijd mag de cursist de inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd gaat in op het moment dat de cursist een inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen. Na deze bedenktijd treden de annuleringsvoorwaarden in werking.

Bij annulering van een voltijdjaarinschrijving waarvoor bericht van plaatsing is verzonden, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk en per aangetekende post te geschieden. Voor bepaling van de annuleringstermijn geldt de datum op het poststempel. De annuleringskosten zijn als volgt opgesteld:

– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 10% annuleringskosten in rekening gebracht.
– Bij annulering binnen 14 dagen dient het gehele cursusgeld betaald te worden.

Annuleert u de cursus binnen 24 uur voor aanvang van de eerste lesdag, dan volgt geen restitutie. Ook bij annulering na aanvang van de cursus is het gehele collegegeld verschuldigd. Indien de cursist aan kan tonen dat hij de cursus dient te staken door ernstige omstandigheden buiten de controle van de cursist, kan Meditura Opleidingen besluiten een gedeelte van het collegegeld te restitueren, een en ander geheel ter beoordeling van Meditura Opleidingen.

Mocht Meditura de opleiding annuleren, bijvoorbeeld wegens te weinig aanmeldingen, dan krijgt de deelnemer het tot dan toe betaalde bedrag terug binnen een termijn van 30 dagen.

Scroll naar boven